ციფრული ხელმოწერა პოსტ-კვანტური კომპიუტერების ეპოქაში

ავტორი: ს. თხილაიშვილი
ორგანიზაცია: კავკასიის უნივერსიტეტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: quantum, post-quantum, digital signature
აბსტრაქტი. Scientists say that in the near future the speed of computers will be significantly increased and quantum computers will be able to easily allocate the crypto keys of the set by the force method. Quantum computers will be able to easily calculate the numbers factorization operations, the problem with the system is based on RSA crypto system, this crypto system is the most common in the world, hence its break will cause damage to almost all product. So it will be required to create and further develop the algorithm by means of which we will create the system resistant to attacks of quantum computers. In the article is done the critical analysis of existing crypto systems. Are proposed the algorithms of hash based crypto systems and the evaluation is done

ბიბლიოგრაფია