თავდასხმები ვებ საიტებზე არაკორექტული სტრუქტურით

ავტორი: საბა მესხი
ორგანიზაცია: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: inappropriate structure, web weaknesses
აბსტრაქტი. სტატია შეეხება ქართველ ვებ დეველოპერთა ნაივურობასა და მასთან დაკავშირებულ კიბერ უსაფრთხოების პრობლემებს, რომლებიც ცდის საფუძველზეა დემონსტრირებული და გამოაშკარავებული

ბიბლიოგრაფია

Frank McCown , Catherine C. Marshall , Michael L. Nelson, Why web sites are lost (and how they're sometimes found), Communications of the ACM, v.52 n.11, November 2009
Frank McCown , Michael L. Nelson, Recovering a website's server components from the web infrastructure, Proceedings of the 8th ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries, June 16-20, 2008, Pittsburgh PA, PA, USA