INFLUENCE OF INFORMATION WAR ON MEDIA COVERAGE DURING THE FOUR-DAY CONFRONTATION OF ARMENIA-AZERBAIJAN IN 2016

ავტორი: Aptsiauri Elene
ორგანიზაცია: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: საინფორმაციო ომი, საინფორმაციო ომის გავლენა მედიაგაშუქებაზე, საერთაშორისო სტანდარტები საომარი მოქმედებების გაშუქების დროს, სომხეთ-აზერბაიჯანის 2016 წლის დაპირისპირება, კვლევა ქართულ და რუსულ მედიაში.
აბსტრაქტი. ჰიბრიდული ომის ელემენტების, განსაკუთრებით კი, საინფორმაციო ომების, გამოყენებამ უკანასკნელ პერიოდში მასშტაბური ხასიათი შეიძინა და სამხედრო, სახელმწიფოებრივი თუ სხვა მიზნების მიღწევის კარგ საშუალებად იქცა. ეს კი მედიისთვის სერიოზული საფრთხეა, რათა, აქტიურად მიმდინარე საინფორმაციო ომის პირობებში, არ იქცნენ დაპირისპირებული მხარეების იარაღად. ნაშრომის მიზანია საინფორმაციო ომის გავლენის კვლევა სამი ქართული და ერთი რუსული ტელემაუწყებლის („რუსთავი 2,“ „იმედი,“ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი,“ „RT“) კონტენტზე. სომხეთ - აზერბაიჯანს შორის შეიარაღებული კონფლიქტი უახლოეს წარსულში მოხდა და დღესაც აქტუალურია, მისი ანალიზისა და კვლევის სამეცნიერო ნიმუშები კი, ძალზე ცოტაა. მოვლენების ამ რაკურსით კვლევა პირველად ჩატარდა და გარკვეული შედეგები მოგვცა მომავალში მედიაგაშუქების დასახვეწად. კვლევის პერიოდში შევისწავლეთ 16 საინფორმაციო გამოშვება და 9 სიუჟეტი, რომლის საკვლევადაც გამოვიყენეთ რაოდენობრივი და თვისებრივი კონტენტ-ანალიზი. კვლევა დაეყრდნო ფრეიმინგის თეორიას. კვლევის შედეგად მივედით შემდეგ დასკვნამდე, რომ ქართული მედიის შემთხვევაში, ადგილი ჰქონდა არა საინფორმაციო ომის ზეგავლენას, არამედ საკითხის არც თუ ისე სიღრმისეულად გაშუქებას, რადგან ფოკუსირება ძირითადად ფაქტების აღწერასა და მხარეების ოფიციალური პოზიციების დაფიქსირებაზე იყო გადატანილი, აქტიურად მიმდინარე საინფორმაციო ომი კი უყურადღებოდ დარჩა; ხოლო „RT-ის” შემთხვევაში იყო ნეგატიური გაშუქება და საინფორმაციო ომის ნიშნები.

ბიბლიოგრაფია

1.სუნ-ძი (2016), ომის ხელოვნება, თბილისი: „თეკა&კომპანია“;
2.Weerakkody, N. (2009), Research Methods for Media and Communication, რიდერი (თარგმანი: ნინო მაჭარაშვილი, ეკატერინე ბასილაია; რედაქტირება და კორექტურა: მარი წერეთელი);
3.მიქელსონი, დ., გრიფინი, ტ.,ლ. (2005), „კონტენტ ანალიზის ახალი მეთოდი,“ რიდერი (თარგმანი გერსამია მ.);
4.კაპელა და ჯეიმსონი, 1997, 39 გვ.;
5.ძიძიშვილი, დ. (2015), საინფორმაციო ომი, როგორც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ფაქტორი, სამაგისტრო ნაშრომი, ილიას სახ. უნივერსიტეტი, თბილისი;
6.Cyber House (2016), ყარაბახის ინფორმაციული და კიბერ ომი, http://bit.ly/2AXVwAu (ბოლო წვდომის თარიღი 26 თებერვალი, 2018);
7.ნამჩავაძე, ბ. (2016), ომი, რომელიც გვეხება, http://forbes.ge/news/1371/omi%2C-romelic-gvexeba (ბოლო წვდომის თარიღი 26 თებერვალი, 2018);
8.გირაგოსიანი, რ. (2017), ომი მთიან ყარაბაღში: რას შეიძლება ნიშნავდეს ის საქართველოსთვის? http://bit.ly/2HMJC11 (ბოლო წვდომის თარიღი 26 თებერვალი, 2018);
9.გოგოლაძე, ლ. (2016), "სომხეთის და აზერბაიჯანის დაპირისპირება შესაძლოა სამხრეთ კავკასიის დიდ ომში გადაიზარდოს,"
10.გადაცემა განთიადი, ერთსულოვნება (2016), მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი და საქართველო, https://www.youtube.com/watch?v=NVwGzTDd8UA (ბოლო წვდომის თარიღი 26 მარტი, 2018);
11.მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის ძირითდი მონაცემები, http://census.ge/ge/mosakhleobis-2014-tslis-sakoveltao-aghtseris-dziritadi-shedegebi-zogadi-informatsia/201#.WyAfeoozbIW (ბოლო წვდომის თარიღი 12 ივნისი, 2018);
12.ვიკიპედია, Collective Security Treaty Organization, https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_Security_Treaty_Organization (ბოლო წვდომის თარიღი 12 ივნისი, 2018);
13.Stein, G. J. (1995), Information Warfare, https://www.scribd.com/document/129280540/Information-Warfare-by-Prof-George-J-Stein (ბოლო წვდომის თარიღი 6 თებერვალი, 2018);
14.ALBERTS, D.S. (1996), Defensive Information Warfare, http://www.dodccrp.org/files/Alberts_Defensive.pdf (ბოლო წვდომის თარიღი 5 თებერვალი, 2018);
Alberts, D.S., Garstka, J.J., Hayes, R.E., Signori, D.A. (2001), Understanding Information Age Warfare, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a395859.pdf (ბოლო წვდომის თარიღი 6 თებერვალი, 2018);
16.Porche, I.R., Paul, C., York, M., Serena, C.C., Sollinger, J.M., Axelband, E., Min, E.Y., Held, B.J. (2013), REDEFINING INFORMATION WARFARE BOUNDARIES FOR AN ARMY IN A WIRELESS WORLD, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/MG1100/MG1113/RAND_MG1113.pdf (ბოლო წვდომის თარიღი 6 თებერვალი, 2018) ;
17.Hathaway, O.A., Crootof, R., Levitz, P., Nix, H., Nowlan, A., Perdue, W., Spiegel, J. (2012), The Law of Cyber-Attack, California Law Review, Vol. 100, No. 4,pp. 817-885, http://www.jstor.org.lez.tsu.edu.ge:2048/stable/pdf/23249823.pdf?refreqid=excelsior:7eb9dd3b5a9530b77e2eb94c661a6a0a (ბოლო წვდომის თარიღი 7 თებერვალი, 2018);
18.ოქსფორდის ლექსიკონი, https://en.oxforddictionaries.com/definition/information_war (ბოლო წვდომის თარიღი 15 თებერვალი, 2018);
19.Molander, R.C., Riddile, A.S., Wilson, P. A., Strategic Information Warfare: A New Face of War, https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR661/index2.html (ბოლო წვდომის თარიღი 14 თებერვალი, 2018);
20.Tylor, A. (2001), Fighting the Information War, Fortnight, No. 391 pp. 12-13, http://www.jstor.org.lez.tsu.edu.ge:2048/stable/pdf/25560135.pdf (ბოლო წვდომის თარიღი 14 თებერვალი, 2018);
21.Gjelten, T. (1998) Professionalism in War Reporting: A Correspondent’s View, https://www. carnegie.org/media/filer_public/40/53/40532590-122f-4a48-a470-5c4a2b793c48/ccny_report_1998_ correspondent.pdf (მითითებულია შემდეგ წყაროში - http://www.kas.de/wf/doc/kas_47078-1522-1-30.pdf?161118091728), (ბოლო წვდომის თარიღი 20 თებერვალი, 2018);
22.Elida, K., Jacobsen, U. (2007), Reviewed Work(s): Journalists under Fire: Information War and Journalistic Practice by Howard Tumber and Frank Webster, Journal of Peace Research, Vol. 44, No. 5, p. 641, http://www.jstor.org.lez.tsu.edu.ge:2048/stable/pdf/27640587.pdf?refreqid=excelsior%3A00b7d72cd8bb3da3715146d0bb1d6c04 (ბოლო წვდომის თარიღი 20 თებერვალი, 2018);
23.Rohn, A. (2014), Media Role in The Vietnam War, https://thevietnamwar.info/media-role-vietnam-war/ (ბოლო წვდომის თარიღი 15 მარტი, 2018);
24.Neumann, R., Fahmy, S. (2016), Measuring journalistic peace/war performance: An exploratory study of crisis reporters’ attitudes and perceptions , the International Communication Gazette , Vol. 78(3) 223–246, http://journals.sagepub.com.lez.tsu.edu.ge:2048/doi/pdf/10.1177/1748048516630715 (ბოლო წვდომის თარიღი 20 თებერვალი, 2018);
25.ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი (1999), მშვიდობის გაშუქების ექვსი სავალდებულო წესი ჟურნალისტებისთვის, http://reporter.ge/mshvidobis-gashuqebis-eqvsi-savaldebulo-tsesi-zhurnalistebisthvis/ (ბოლო წვდომის თარიღი 12 ივნისი, 2018);
26.ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენციები და მათი დამატებითი ოქმები, https://bit.ly/2CQfwpN (ბოლო წვდომის თარიღი 12 ივნისი, 2018);
27.გადახაბაძე, ე. (2016), შეტაკებები გრძელდება - ყარაბაღის ომის ისტორია, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ჯარების შესაძლებლობები და ირანის მუქარა,
28.გაბიევი, ხ. (2003), მთიანი ყარაბაღი როგორც გაყინული კონფლიქტების მაგალითი, ჟურნალი ახალი აზრი 2003, N 11, https://bit.ly/2HkXWwL (ბოლო წვდომის თარიღი 11 მარტი, 2018);
29.ეუთო, Who we are, https://www.osce.org/minsk-group/108306 (ბოლო წვდომის თარიღი 28 ივნისი, 2018);
30.Broers, L. (2016), The Nagorny Karabakh Conflict Defaulting to War, https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/publications/research/NK%20paper%2024082016%20WEB.pdf (ბოლო წვდომის თარიღი 13 მარტი, 2018);
31.Global Conflict Tracker (2017), Nagorno-Karabakh Conflict, www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/nagorno-karabakh-conflict (ბოლო წვდომის თარიღი 13 მარტი, 2018);
32.აჰმედბეილი, ს., კარაპეტიანი, ა. (2016), ყარაბაღის კონფლიქტის ირგვლივ მღელვარება არ იკლებს, http://bit.ly/2FzJjco (ბოლო წვდომის თარიღი 13 მარტი, 2018);
33.კომახია მ. (2016), სომხეთ-აზერბაიჯანის „ოთხდღიანი“ ომი: ვინ წააგო და ვინ მოიგო, https://www.gfsis.org/files/library/opinion-papers/73-expert-opinion-geo.pdf (ბოლო წვდომის თარიღი 13 მარტი, 2018);
34.TUNCEL, T. K. (2016), A SHORT ASSESSMENT OF THE “4-DAY WAR” IN KARABAKH, http://avim.org.tr/en/Yorum/A-SHORT-ASSESSMENT-OF-THE-4-DAY-WAR-IN-KARABAKH (ბოლო წვდომის თარიღი 14 მარტი, 2018);
35.Ingilizian, M. (2016), Azerbaijan’s Incremental Increase On The Nagoro Karabakh Trontline, https://www.bellingcat.com/news/rest-of-world/2016/04/12/detailing-azerbaijans-incremental-increase-in-nagorno-karabaghs-frontline/#_edn1 (ბოლო წვდომის თარიღი 14 მარტი, 2018);
36.Yin, R.K. (1994) ,Case Study Researh - Design and Methods (Second Edition), http://www.madeira-edu.pt/LinkClick.aspx?fileticket=Fgm4GJWVTRs%3D&tabid=3004 (ბოლო წვდომის თარიღი 12 ივნისი, 2018);
37.სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი, http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=3606 (ბოლო წვდომის თარიღი 13 ივნისი, 2018);
38.კიბერ სივრცის სამართალი, ტერმინთა განმარტება, http://ilawge.blogspot.com/p/blog-page_11.html (ბოლო წვდომის თარიღი 13 ივნისი, 2018);
39.საქართველოს კანონი „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ (2012), https://bit.ly/2y5FW9F (ბოლო წვდომის თარიღი 13 ივნისი, 2018);
40.ავალიშვილი, ლ., ლომთაძე, გ., ქევხიშვილი, ს. (2016), კრემლის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ: პროპაგანდასთან ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკის აუცილებლობა , https://bit.ly/2jP3t42 (ბოლო წვდომის თარიღი 13 ივნისი, 2018);
41.კვირის პალიტრა (2015), ჰიბრიდული ომი და საქართველო, https://www.kvirispalitra.ge/politic/24177-hibriduli-omi-da-saqarthvelo.html (ბოლო წვდომის თარიღი 13 ივნისი, 2018);
42.ლექსიკონი Collins, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hybrid-warfare (ბოლო წვდომის თარიღი 13 ივნისი, 2018);
43.Business Media Georgia (2018), TVMR: 2017 წლის ყველაზე რეიტინგული ტელევიზიები, http://www.bm.ge/ka/article/tvmr-2017-wlis-yvelaze-reitinguli-televiziebi/16418 (ბოლო წვდომის თარიღი 13 ივნისი, 2018);