ANALYSIS OF KNOWN METHODS AND TECHNIQUES DIAGNOSTICS OF CYBERNETIC STABILITY OF THE FUNCTIONING OF A SPECIAL PURPOSE INFORMATION SYSTEM IN CYBERNETIC SPACE

Authors: Lesya Kozubtsova, Ph.D., associate Professor Gregory Kit, Ph.D., Professor RAE,
Affiliation: Military institute of telecommunications and informatization, Kiev, Ukraine, , Ivano-Frankivsk branch of the Open international University for human development "Ukraine" Ivano-Frankivsk, Ukraine,, Igor Kozubtsov Scientific center of communication and Informatization of the Military Institute of telecommunications and Informatization, Kiev, Ukraine

Category:

Keywords: analysis, methodology, diagnostics, cybernetic stability, security, reliability, survivability, special-purpose information system, destructive information influence
ABSTRACT. The article analyzes the known methods and techniques for diagnosing the cybernetic stability of the functioning of a special purpose information system in cybernetic space. It is established that at this time there are several solutions of the same type, which do not have explanations of how to calculate some of the component parameters. The purpose of the article is to test the results of the analysis of known methods and techniques for diagnosing the cybernetic stability of the functioning of a special purpose information system in cybernetic space.The practical significance of the result is to justify the need to improve the known results of the same type to the level of their possible practical application.

References:

1. Боговик А.В., Игнатов В.В. Теория управления в системах военного назначения. СПб.: ВАС, 2008. 460 с.
2. Гибсон У. Нейромант: Фантастический роман / Пер. с англ. Е. Летова, М. Пчелинцева. М.: Аст; СПб.: Terra Fantastica, 2000. 317с.
3. Гончар С.Ф., Герасимов Р.П., Ткаченко В.В. Дослідження проблеми кіберживучості Об’єднаної енергосистеми України // Міжнародний науково-теоретичний журнал «Електронне моделювання». 2019. Т.41. №1. С. 43 – 54.
4. Давыдов А.Е., Савицкий О.К., Максимов Р.В. Защита и безопасность ведомственных интегрированных инфокоммуникационных систем. Москва: Воентелеком, 2015. 520 с.
5. Даник Ю.Г. Вдовенко С.Г. Ланцюгові ефекти в кібердіях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К.: ВІКНУ, 2019. № 64. С. 71 – 90.
6. Забара С.С., Хлапонин Ю.И., Козубцова Л.М. Анализ понятия кибернетической стойкости информационной системы специального назначения // Materials of the XVI International scientific and practical Conference Science without borders – 2020 (March 30 – April 7, 2020): Sheffield. Science and education LTD. Рp. 20 – 23. ISBN 978-966-8736-05-6.
7. Захарченко Р.И., Королев И.Д. Методика оценки устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры функционирующей в киберпространстве // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2018. Т. 10. № 2. С. 52 – 61
8. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Куцаєв В.В., Терещенко Т.П. Методика оцінки кібернетичної захищеності системи зв’язку організації // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. 2018. №1 (31). С. 43 – 46.
9. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Куцаєв В.В., Терещенко Т.П. Стратегічні напрямки анкетування спеціалістів інформаційної та кібернетичної безпеки для з’ясування рівня кібернетичної захищеності організації // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 30 березня 2018 р.). К.: Нац. акад. СБУ, 2018. С. 89 – 91.
10. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Куцаєв В.В., Терещенко Т.П., Штонда Р.М, Черноног О.О. Обґрунтування поняття терміну глобального колапсу інформаційно-телекомунікаційних систем // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” (15 березня 2019 року, м. Харків). Харків. Національна академія Національної гвардії України, 2019. С. 57 – 59.
11. Козубцов І.М., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П., Куцаєв В.В. Глобальний колапс інформаційно-телекомунікаційних систем в наслідок порушення роботи сучасних інформаційних технологій у секторі безпеки і оборони // Міжнародна науково-практична конференція «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» (м. Одеса 12-13 вересня 2019 р.). Одеса. Військова академія, 2019. С. 229 – 230.
12. Козубцов І.М., Куцаєв В.В. Філософія інформаційної безпеки в умовах її кібернетичного розповсюдження в сучасної динамічній наукової картині світу на прикладі надання знань молодим вченим та студентам // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. К.: ВІР УАН, 2013. Вип. 73(№6). С. 291 – 293.
13. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П. Кібернетичні атаки як механізм створення штучного глобального колапсу інформаційно-телекомунікаційних систем // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). К.: Нац. акад. СБУ, 2019. С.221 – 223.
14. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П. Тлумачення терміну “кібернетична безпека” через призму кібернетики // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 4 квітня 2019 р.). К.: Нац. акад. СБУ, 2019. С.219 – 221.
15. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Срібний С.П. Концепція нового підходу до підготовки фахівців з інформаційною безпекою // Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави : зб. матеріалів науково-практичної конференції (Київ, 20 березня 2014 року): у 2 ч. Ч.1. К.: Центр навч.-наук. та наук-практ. вид. НА СБ України, 2014. С. 170 – 175.
16. Козубцов І.М., Куцаєв В.В., Ткач В.О., Козубцова Л.М. Концептуальний підхід до побудови системи кібернетичної безпеки стаціонарних інформаційно-телекомунікаційних вузлів України на принципах масштабування та доповнення // Науково-практичний журнал. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. Національний університет оборони України. 2015. №3(24) С. 47 – 55.
17. Козубцова Л.М. Апробація структури методики діагностування кібернетичної стійкості функціонування інформаційної системи спеціального призначення в кібернетичному просторі // Міжнародна науково-практична конференція “Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку” (17 березня 2020 року, м. Харків). Харків. Національна академія Національної гвардії України, 2020. С. 141 – 142.
18. Куцаєв В.В., Радченко М.М., Козубцова Л.М. Методика оцінки кібернетичної захищеності інформаційно-телекомунікаційного вузла зв’язку // Збірник наукових праць ВІТІ. К.: ВІТІ, 2018. № 2. С. 67 – 76.
19. Ложков А. В. Методика оценки надежности вычислительной сети // Научные записки молодых исследователей. 2014. № 4. С. 28 – 31.
20. Мараховський Л.Ф., Козубцов І.М. Філософія формування цілісної динамічної наукової картини світу знань : реалізація ідеї академіка Володимира Івановича Вернадського // Філософський журнал Донецького національного технічного університету „Ноосфера і цивілізація”. 2013. Вип. 1(14). С. 108 – 116.
21. Минаев В.А., Королев И.Д., Зеленцова Е.В., Захарченко Р.И. Критическая информационная инфраструктура: оценка устойчивости функционирования // Радиопромышленность. 2018. Т. 28. №4. С. 59 – 67.
22. Минаев В.А., Крупенин А.В., Королев И.Д., Бондарь К.М., Захарченко Р.И. Оценка устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры // «Вестник РосНОУ», серия «Сложные системы: модели, анализ и управление». 2018. Выпуск 4. Информатика и вычислительная техника. С. 129 – 138.
23. Моисеев В.С., Козар А.Н., Дятчин В.В. Информационная безопасность автоматизированных систем управления специального назначения: Монография. Казань. Казанское высшее артиллерийское командное училище (военный институт) имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова, 2006. – 384 с.
24. Слипченко В.И. Войны шестого поколения оружие и военное искусство будущего. М.: Вече, 2002. 382 с.
25. Шубинский И.Б. Структурная надежность информационных систем. Методы анализа. М.: «Журнал Надежность», 2012. 216 с.
26. Шубинский И.Б. Функциональная надежность информационных систем. Методы анализа. М.: «Журнал Надежность», 2012, 296 с.
27. Department of Defense Instruction. Number 8530.01, March 7, 2016 “Cybersecurity Activities Support to DoD Information Network Operations”. 44 р. https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1005132.pdf.
28. Department of Defense Instruction. Number 8530.01, March 7, 2016, Incorporating Change 1, July 25, 2017.“Cybersecurity Activities Support to DoD Information Network Operations”. 45 р. https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodi/853001p.pdf.
29. Zabara S., Khlaponin Yu., Kozubtsova L. Methods for diagnosing cybernetic stability of a special purpose information system // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2020. Vol. 4(1). Pp. 80 – 86 ISSN 2587-4667 Scientific Cyber Security Association (SCSA). URL: https://journal.scsa.ge/wp-content/uploads/2020/04/10-41-spcsj.pdf.