September 2023

Issue: 3 Month: september Year: 2023  Download full issue Ayepeku .O. Felix, Omosola .J. Olabode, James .K. Ayeni Cybercrime, Information security Volodymyr Khoroshko, Mykola Brailovskyi, Yulia Khokhlachova, Natalia S. Vyshnevska Cyber attacks, cyber defense system, cyber security, information protection, Information security Andro Gotsiridze Cyber attacks, Cyber war, Cybercrime, Informational war...