GEOPOLITICS AND INFORMATION WARFARE

Автор: V. Khoroshko, V. Artemov, I. Ivanchenko, M. Brailovskyi
Организация: National Aviation University, Kyiv, Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Категория:

Ключевые слова: geopolitics, information expansion, information aggression, information warfare
Аннотация. The emergence of an information society has led to a revision of old positions in politic sin general and geopolitics in particular. The article is devoted to the analysis of the basic qualitative changes reflecting the new conditions and the content of geopolitical competition in the information society. The main reasons why the threat of information and psychological confrontation in the geopolitical space should be taken seriously.

Библиография:

Bukharin, S. N. (2007) Metody i tekhnologii informatsionnykh voyn. “Methods and Techniques of Information Warfare”. M: Academic project. 382 p. [in Russian].
Makarenko, S. I. (2017) Informatsionnoye protivoborstvo i radio- elektronnaya bor'ba v setetsentricheskikh voynakh nachala XXI veka. “Information Warfare and Radioelectronic Struggle in the Network-Centric Wars of the Early Twenty-First Century”. SPB: High Tech. 546 p. [in Russian].
Pirtskhalava, L. G., Khoroshko, A.V., Khokhlacheva, J. E. and others (2019). Informatsionnoye protivoborstvo v sovremennykh usloviyakh. “Information Warfare in Modern Conditions”. "Komprint". 226 p. [in Russian].
Panarin, N. N. (2011) Informatsionnaya voyna i geopolitika. “Information Warfare and Geopolitics”. M: Peace and Security. 719 p. [in Russian].
Rastorguiev, S. P. (2003) Filosofiya informatsionnoy voyny. “Philosophy of Information War”. M: Psychological Socialogical Institute. 496 p. [in Russian].
Pocheptsov, G. G. (1999) Teoriya i praktika informatsionnykh voyn. “Theory and Practice of Information Wars”. Rovno: "Volynsk Charms".124 p. [in Russian].
Tolubko ,V. B. (2003) Informaciina borotba (kontseptualʹni, teoretychni, tekhnolohichni aspekty). “Information Struggle (conceptual, theoretical, technological aspects)”. Kyiv. 320 p. [in Ukrainian].
Manoilo, A.V. (2008) Tekhnologii nesilovogo razresheniya sovremennykh konfliktov. “Technology of Non-Coercive Resolution of Contemporary Conflicts”. M: Hotline –Telecom. 392 p. [in Russian].
Metody i priyemy psikhologicheskoy voyny. “Methods and Techniques of Psychological War” / compiler S.T. Taras. M: AST-Minsk: Harvey, 2006. 420 p. [in Russian].