June 2019

Issue No: 2 Month: June Year: 2019  Download full issue R.Megrelishvili, M.Jinjikhadze Other Sergiy Gnatyuk, Maksim Iavich, Giorgi Iashvili, Andriy Fesenko cyber security Giorgi Iashvili, Maksim Iavich, Sergiy Gnatyuk, Andriy Fesenko Cyber crime Natalia Patarkatsasvhili , Ani Dekanosidze Cyber crime Volodymyr Khoroshko, Mykola Brailovskyi, Valeri Kozura Cyber crime Maksim Iavich,...