Декабрь 2018

Декабрь 2018
Номер: 4
Месяц: Декабрь
Год: 2018
Hnatiienko Hryhorii, Vialkova Vira
Nikolay Brailovskyi, Valeri Kozura, Svetlana Kondakova, Volodymyr Khoroshko
Natalia Patarkatsasvhili, Elene Zakashvili, Ani Dekanosidze