რუსეთის „ჰიბრიდული ომი“ საქართველოსა და უკრაინაში

ავტორი: ილია ხუციშვილი
ორგანიზაცია: New Vision University

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: ეროვნული უსაფრთხოება, ინფორმაციული ომი, დეზინფორმაცია, ჰიბრიდული ომი;
აბსტრაქტი. ჰიბრიდული ომის წარმოებისას სახელმწიფოთათვის დროული, სრულყოფილი და ობიექტური სადაზვერვო ინფორმაციის მოპოვება და კონტრსადაზვერვო რეაგირება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სწორი, საშინაო და საგარეო პოლიტიკური კურსის გასატარებლად. ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთ მიმართულებას სწორედ ინფორმაციული ომის წარმოება წარმოადგენს, ვინაიდან ინფორმაციული ომის მიზანი სწორედ ქვეყნის მოსახლეობის საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება და ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მოხდენაა. ნაშრომის მიზანია რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოსა და უკრაინაში წარმოებული ჰიბრიდული ომის პირობებში, რუსეთის სპეცსამსახურების დაინტერესების სფეროების, მიზნების, მისწრაფებებისა და ამოცანების გათვალისწინებით გამოიკვეთოს ძირითადი მიმართულებები, საფრთხეები და რისკ-ფაქტორები.

ბიბლიოგრაფია

Lind W.S., Nightengale K., Schmitt John F., Sutton J., Wilso G.I., The Changing Face of War: Into the Fourth Generation, Marine Corps Gazette, Oct 1989, 22;
National Security Decision Directive 108 on “Soviet Camouflage, Concealment and Deception”, The White House, 12 October 1983, https://fas.org/irp/offdocs/nsdd/nsdd- 108.pdf [წვდომის თარიღი: 27.07.2019];
Max B., “The Evolution of Irregular War: Insurgents and Guerillas from Akkadia to Afghanistan”, Foreign Affairs, 92 (2), 2013, 100-114
საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, კონფერენცია, ჰიბრიდული ომი და მისი გავლენა ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებზე, 27 ოქტომბერი, 2015.
Hoffman, F.G., Hybrid Warfare and Challenges, JFQ / issue 52, 1st quarter 2009, 34
Congressional Research Service, U.S. Sanctions on Russia, January 11, 2019, https://fas.org/sgp/crs/row/R45415.pdf [წვდომის თარიღი: 27.07.2019];
Council of the European Union General Secretariat, EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine, 5 September 2018, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_restrictive_measures_in_response_to_crisis_in_ukr aine_en.pdf [წვდომის თარიღი: 27.07.2019];
Laurynas Jonavicius, Laure Delcour, Rilka Dragneva, and Kataryna Wolczuk, Russian Interests, Strategies, and Instruments in the Common Neighbourhood, No. 16, March 2019, , [წვდომის თარიღი: 27.07.2019];
Концепция внешней политики Российской Федерации, 30 ноября 2016 г. [წვდომის თარიღი: 27.07.2019];
European Parliament Resolution „EU Strategy for the Black Sea“, 20 January 2011, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011- 0025+0+DOC+XML+V0//EN [წვდომის თარიღი: 27.07.2019];
NATO Parliamentary Assembly Resolution #437 on STability And Security In The Black Sea Region, 09 October 2017, [წვდომის თარიღი: 27.07.2019];
Robert C., “Top Russian General Lays Bare Putin's Plan for Ukraine”, Huffington Post, 09 February 2014, [წვდომის თარიღი: 27.07.2019];