შრომითი მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირების ასპექტები და მისი გავლენა სახლმწიფოს ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე

ავტორი: ილია ხუციშვილი
ორგანიზაცია: ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი, სამართლის დოქტორანტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: მიგრაციის სამართალი, შრომითი მიგრაცია, ეროვნული უსაფრთხოება, ეკონომიკური უსაფრთხოება
აბსტრაქტი. მსოფლიოში მიმდინარე გლობალიზაციური პროცესებიდან გამომდინარე, მიგრაცია იქცა გლობალურ ფენომენად და თანამედროვეობის ერთ-ერთ გამოწვევად, რომელიც გავლენას ახდენს ქვეყნის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე,მის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაზე. მნიშვნელოვანია ისეთი ძირითადი ფაქტორებისა და რისკ-ჯგუფების გამოვეთა, რომლებიც წარმოადგენენ მიგრაციის წარმომშობ მიზეზებს, როგორებიცაა პოლიტიკური,სოციალურ-ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ფაქტორები.ნაშრომის მიზანია გამოკვეთოს და განხილულ იქნას შრომითი მიგრაციისწარმომშობი თეორიები, გაანალიზდეს შრომითი მიგრაციის სამართლებრივი რეგულირებისასპექტები და მისი გავლენა როგორც სახლმწიფოს ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, ისეეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე.

ბიბლიოგრაფია

საქართველოს კანონი „ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ“, საქართველოს პარლამენტი, საკანონმდებლო მაცნე, 04/03/2015;
„საქართველოს კანონი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“, საკანონმდებლო მაცნე, სსმ, 15, 16/05/2006;
საქართველოს კანონი „შრომითი მიგრაციის შესახებ“, საქართველოს პარლამენტი, საკანონმდებლო მაცნე, 01/11/2015;
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ, საკანონმდებლო მაცნე, 23/12/2011;
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება №5586-IIს, „საქართველოს დემოგრაფიული უსაფრთხოების კონცეფციის“ დამტკიცების შესახებ, საკანონმდებლო მაცნე, 24/06/2016;
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №622, „საქართველოს 2016-2020 წლების მიგრაციის სტრატეგია“, საკანონმდებლო მაცნე, 14/12/2015;
საქართველოს მთავრობის დადგენილება #314, „მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისიის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“, საკანონმდებლო მაცნე, 13.10.2010;
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №100, საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2016-2020 წლებისთვის და საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ, საკანონმდებლო მაცნე, 26/02/2016
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №100, საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2016-2020 წლებისთვის და საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ, 10-18;
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) დანაშაულის მსხვერპლთა იდენტიფიცირების სახელმძღვანელო პრინციპები საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე (სასაზღვრო გამტარი და საბაჟო გამშვები პუნქტები, სახმელეთო და სანაპირო საზღვარი) მომუშავე პერსონალისთვის, დამტკიცებულია ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს მიერ 19 დეკემბერი, 2017; [წვდომის თარიღი: 11.01.2020];
ბადურაშვილი ი., 2017. მიგრაციის სახელმძღვანელო, მიგრაციის ფორმები, მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი, თბილისი, გვ. 34-48;
ბრუნი ბ.დ., ჭითანავა მ., 2017. მოსახლეობის დაბერება და ხანდაზმულები საქართველოში 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის შედეგებზე დაფუძნებული მიმოხილვა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მოსახლეობის ფონდი (UNFPA), თბილისი, გვ. 6-7;
ბასილია თ., სილაგაძე ა., ჩიკვაიძე თ., 2001. პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაცია: საქართველოს ეკონომიკა XXI საუკუნის მიჯნაზე, თბილისი, გვ. 462- 463;
თეთრუაშვილი ზ., თეთრუაშვილი-ქარდავა მ., 2006. საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ფინანსურ-ეკონომიკური ფაქტორები და მისი რეგულირების მექანიზმები საბაზრო ურთიერთობის ფორმირების პირობებში
კუტუბიძე კ., 2008. ინტელექტუალური რესურსები და ქართული რეალობა, ჟურნ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, №17 გამოცემა, თბილისი;
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM), 2004. მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი, ჟენევა, გვ. 49
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM), 2004., მიგრაციის საკითხთა სამთავრობო კომისია, მიგრაციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი, ჟენევა;
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში, სამოქალაქო განათლების განყოფილება, არალეგალური მიგრაცია და მიგრანტთა უკანონო გადაყვანა - საქართველო, თბილისი, 2000 წელი;
მესხია ი., 1966. საქარათველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების კონცეპტუალური საკითხები. ჟურნ. „ეკონომიკა“ №1-3, გვ. 4;
მაღლაკელიძე თ., 2002. ეკონომიკური უსაფრთხოება, თბილისი, გვ. 22;