მაღალი რიგის პრიმიტიული მატრიცების გენერაცია სხვადასხვა სიმძლავრის აბელის მულტიპლიკაციური ჯგუფების ელემენტებით

ავტორი: რ. მეგრელიშვილი, მ. ჯინჯიხაძე
ორგანიზაცია: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: მატრიცული ცალმხრივი ფუნქცია, აბელის სასრული ველი, ასიმეტრიული კრიპტოგრაფია, მაღალი რიგის მატრიცული სასრული ველი, პრიმიტიული მატრიცული ელემენტი.
აბსტრაქტი. ნაშრომში განხილულია ორიგინალური მატრიცული ცალმხრივი ფუნქცია და მისიშესაბამისი მაღალი რიგის მატრიცული მულტიპლიკაციური სასრული კომუტაციური ჯგუფისგენერაციის განზოგადებული მეთოდი. განხორციელებულია ველის პრიმიტიული ელემენტებისაგების ჩასმა–გაფართოების მეთოდის ზოგადი ხერხი სხვადასხვა სიმძლავრის მქონე მატრიცულიჯგუფების ელემენტებით

ბიბლიოგრაფია

Mohammad Mehdi Nasrabadi, Ali Gholamian - On A-nilpotent abelian groups - Proceedings - Mathematical Sciences, Springer, November 2014, Volume 124, Issue 4, pp 517–525
Chis̆ C, Chis̆ M and Silberberg G, Abelian groups as autocommutator groups, Arch. Math. (Basel) 90(6) (2008) 490–492