აბელის მატრიცული მულტიპლიკაციური სასრული ჯგუფის აგების განზოგადებული მეთოდი და ახალი ცალმხრივი მატრიცული ფუნქცია

ავტორი: რ. მეგრელიშვილი, მ. ჯინჯიხაძე
ორგანიზაცია: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო და აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: აბელის სასრული ველი, ასიმეტრიული კრიპტოგრაფია, მატრიცული ცალმხრივი ფუნქცია, მაღალი რიგის მატრიცული სასრული ველი
აბსტრაქტი. ნაშრომში განხილულია ორიგინალური მატრიცული ცალმხრივი ფუნქცია და მისი შესაბამისი მაღალი რიგის მატრიცული სასრული ველის გენერაციის განზოგადებული მეთოდი. განხორციელებულია ველის პრიმიტიული ელემენტების აგების ჩასმა–გაფართოების მეთოდის ზოგადი ხერხი

ბიბლიოგრაფია

Megrelishvili R., Chelidze M., Chelidze K., “On the construction of secret and public-key cryptosystems”, in Applied Mathematics, Informatics and Mechanics, Tbilisi,Georgia: Tbilisi University Press, vol. 11, No2, 2006, pp.29-36
Megrelishvili R., Chelidze M., Besiashvili G., “One-way matrix function – analogy of DiffieHellman protocol”, in Proceedings of the Seventh International Conference, IES-2010, 28 September-3 Oktober, Vinnytsia, Ukraine, 2010. pp. 341-344