პოსტ-კვანტური ხელმოწერის დიზაინის საწყისი კონცეფციები Verkle-ის ხის გამოყენებით

ავტორი: მაქსიმ იავიჩი; ავთანდილ გაგნიძე; გიორგი იაშვილი
ორგანიზაცია: სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია, კავკასიის უნივერსიტეტი; სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: პოსტ-კვანტური, Verkle-ს ხე, Merkle-ს ხე, ციფრული ხელმოწერა, პოსტკვანტური ხელმოწერის დიზაინი, გასაღების გენერაცია, ხელმოწერის გენერაცია, ხელმოწერის ვერიფიკაცია
აბსტრაქტი. ნაშრომში აღწერილია ჰეშზე დაფუძნებული პოსტკვანტური ციფრული სქემები. გაანალიზებულია ციფრული ხელმოწერები Merkle-ს ხეზე დაყრდნობით. ნაშრომის ავტორები გვთავაზობენ ციფრული ხელმოწერის დიზაინის მეთოდოლოგიას ახალი ტექნოლოგიის, Verkle-ს ხის გამოყენებით. ისინი ასევე გვთავაზობენ პოსტ-კვანტური ხელმოწერის დიზაინის კონცეფციებს Verkle-ის ხის გამოყენებით.

ბიბლიოგრაფია

1. Ladd, T., Jelezko, F., Laflamme, R. et al. Quantum computers. Nature 464, 45–53 (2010). https://doi.org/10.1038/nature08812
2. Divincenzo, D.P. (1997). Topics in Quantum Computers. In: Sohn, L.L., Kouwenhoven, L.P., Schön, G. (eds) Mesoscopic Electron Transport. NATO ASI Series, vol 345. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-015-8839-3_18
3. Gardas, B., Dziarmaga, J., Zurek, W.H. et al. Defects in Quantum Computers. Sci Rep 8, 4539 (2018). https://doi.org/10.1038/s41598-018-22763-2
4. Lele, A. (2021). Quantum Computers. In: Quantum Technologies and Military Strategy. Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030- 72721-5_3
5. J. Bardin, "Beyond-Classical Computing Using Superconducting Quantum Processors," 2022 IEEE International Solid- State Circuits Conference (ISSCC), 2022, pp. 422-424, doi: 10.1109/ISSCC42614.2022.9731635.
6. Dods, C., Smart, N.P., Stam, M. (2005). Hash Based Digital Signature Schemes. In: Smart, N.P. (eds) Cryptography and Coding. Cryptography and Coding 2005. Lecture Notes in Computer Science, vol 3796. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/11586821_8
7. Buchmann, J., Dahmen, E., Szydlo, M. (2009). Hash-based Digital Signature Schemes. In: Bernstein, D.J., Buchmann, J., Dahmen, E. (eds) Post-Quantum Cryptography. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88702-7_3
8. Rohde, S., Eisenbarth, T., Dahmen, E., Buchmann, J., Paar, C. (2008). Fast Hash-Based Signatures on Constrained Devices. In: Grimaud, G., Standaert, FX. (eds) Smart Card Research and Advanced Applications. CARDIS 2008. Lecture Notes in Computer Science, vol 5189. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-85893-5_8
9. M. Schneider and Shih-Fu Chang, "A robust content based digital signature for image authentication," Proceedings of 3rd IEEE International Conference on Image Processing, 1996, pp. 227-230 vol.3, doi: 10.1109/ICIP.1996.560425.
10. M. Iavich, G. Iashvili, R. Bocu and S. Gnatyuk, "Post-quantum digital signature scheme for personal data security in communication network systems", International Conference of Artificial Intelligence Medical Engineering Education, pp. 303-314, 2020.
11. Iavich, M., Gagnidze, A., Iashvili, G., Hash based digital signature scheme with integrated TRNG, CEUR Workshop Proceedings, 2018
12. Avtandil Gagnidze & Maksim Iavich & Giorgi Iashvili, 2017. "Some Aspects Of Post-Quantum Cryptosystems," Eurasian Journal of Business and Management, Eurasian Publications, vol. 5(1), pages 16- 20.
13. Chen, H.; Liang, D. Adaptive Spatio-Temporal Query Strategies in Blockchain. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2022, 11, 409. https://doi.org/10.3390/ijgi11070409
14. Weijie Wang, Yale University Annie Ulichney, Yale University Charalampos Papamanthou, Yale University, BalanceProofs: Maintainable Vector Commitments with Fast Aggregation, Cryptology ePrint Archive, 2022