ეკონომიკური დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის მიმართულებები

ავტორი: ილია ხუციშვილი
ორგანიზაცია: სსიპ-შსს აკადემია - სამართლის მაგისტრი, „ნიუ ვიჟენ“ უნივერსიტეტი - სამართლის დოქტორანტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: ეროვნული უსაფრთხოება, ეკონომიკური უსაფრთხოება, სპეცსამსახურები, სადაზვერვო საქმიანობა
აბსტრაქტი. სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველმყოფ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სექტორს ეკონომიკა წარმოადგენს, სწორედ ამიტომ, სახელმწიფოთა სამსახურები სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით ცდილობენ პოტენციურად მოწინააღმდეგე სახელმწიფოთა ეკონომიკის დასუსტებას ან ისედაც ცუდი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაზე ახარხებენ მაქსიმალური კონტროლის დაწესებას. ეკონომიკური დაზვერვა, როგორც სადაზვერვო საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება გულისხმობს ეკონომიკასთან დაკავშირებული ინფორმაციის დროულ და სრულყოფილ მოპოვებას, მის ანალიზსა და სათანადო რეალიზაციას.ეკონომიკურ სფეროში ინფორმაციის მოპოვება შესაძლებელია როგორც კერძო, ასევე საჯარო სექტორებიდან, საწარმოო დაწესებულებებიდან და ორგანიზაციებიდან. ეკონომიკურ საკითხებზე ინფორმაცა შეძლება იყოს როგორც ღია ასევე დახურული წყაროებიდან მოპოვებული. სწორედ ამიტომ სახელმწიფოს მნიშვნელოვან საზრუნავს საჯარო და კერძო სექტორის კონტრსადაზვერვო, ხოლო საერთაშორისო არენაზე პოტენციურად მოწინააღმდეგე სახელმწიფოებში იმავე სეგმენტის სადაზვერვო უზრუნველყოფა წარმოადგენს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ნაშრომის ფარგლებში განხილულ იქნას ეკონომიკური დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის ის ძირითადი მიმართულებები, რომლებსაც სახელმწიფოთა სპეცსამსახურები ახორციელებენ საკუთარი პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ გეოსტრატეგიული ინტერესების გასამყარებლად.

ბიბლიოგრაფია

1.კუხალაშვილი დ., 2010. ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო ამერიკის შეერთებული შტატების სამსახურში, თბილისი, 74-78.
2.კუხალაშვილი დ., გურული-კუხალაშვილი მ., ბრეგაძე თ., 2014. ტერორიზმის როლი სასურსათო და ტურიზმის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, თბილისი, 35-46.
3.საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2016-31.12.2016, 8, წვდომის თარიღი: 4 აპრილი 2020. https://ssg.gov.ge/uploads/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/angarishi2016.pdf
4.საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2017-31.12.2017, 9, წვდომის თარიღი: 4 აპრილი 2020. https://ssg.gov.ge/uploads/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/angarihi%202017.pdf
5.საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში 01.01.2018-31.12.2018, 14-15, წვდომის თარიღი: 4 აპრილი 2020. https://ssg.gov.ge/uploads/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98%202018.pdf
6.Andrew C., 1999. The Sword and The Shield, The Mitrokhin Archive And The Secret History of KGB, 363-364.
7.About Strategic Forecasting Inc, Accessed on 7 April 2020. https://www.stratfor.com/about
8.BBC News, 2015. „Iranian hackers 'targeted' New York dam”, Accessed on 4 April 2020. http://www.bbc.com/news/technology-35151492
9.Chullater N., CIA Historical Review Program, „The United States and Guatemala 1952-1954, Operation „PBSUCCESS“, Accessed on 4 April 2020. https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/DOC_0000134974.pdf
10.Campaing to Install Pro-western Government in Iran, CIA Archive Documents, Accessed on 4 April 2020. https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB435/docs/Doc%202%20-%201954-00-00%20Summary%20of%20Wilber%20history.pdf
11.Department of Justice Office of Public Affairs, 2015. „Chinese Professors Among Six Defendants Charged with Economic Espionage and Theft of Trade Secrets for Benefit of People’s Republic of China”, Accessed on 4 April 2020. https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-professors-among-six-defendants-charged-economic-espionage-and-theft-trade-secrets
12.Federal Bureau of Investigation, “George John Dasch and the Nazi Saboteurs”, Accessed on 4 April 2020. https://www.fbi.gov/history/famous-cases/nazi-saboteurs-and-george-dasch
13.Monke J., 2007. “Agroterrorism: Threats and Preparedness”, CRS Report for Congress, Accessed on 11 April 2020. https://www.fas.org/sgp/crs/terror/RL32521.pdf
14.Office of The National Counterintelligence Executive, 2009-2011. „Foreign Spies Stealing US Economic Secrets in Cyberspace”, Report to Congress on Foreign Economic Collection and Industrial Espionage, Accessed on 10 April 2020. https://www.ncsc.gov/publications/reports/fecie_all/Foreign_Economic_Collection_2011.pdf
15.Pate J., and Cameron G., 2002. Covert Biological Weapons Attacks against Agricultural Targets: Assessing the Impact against U.S. Agriculture, 7-9.
16.Prados J., 2006. Safe for Democracy: The Secret Wars of the CI“, 97-123.
17.Risen J., 2000. New York Times, Special Reoprt: „The C.I.A In Iran“, Accessed on 4 April 2020.
18.Saeed K. Dehghan and Richard N. Taylor, The Gurdian, 2013. “CIA admits role in 1953 Iranian coup“, Accessed on 8 April 2020. http://www.theguardian.com/world/2013/aug/19/cia-admits-role-1953-iranian-coup
19.Strategic Dossier 162 B Economic intelligence in a global world, 2014. Spanish Institute for Strategic Studies, Ministry Of Defence, official web, 22, Accessed on 4 April 2020. https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/c/e/ce_162_b.pdf
20.Torey L. McMurdo, 2012. „The Economics of Overthrow, The United States, Britain, and the Hidden Justification of Operation TPAJAX“, 15-16, Accessed on 4 April 2020. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-ofintelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol.-56-no.-2/pdfs/McMurdo-The%20Economics%20of%20Overthrow.pdf
21.https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html?_r=1
22.The Central Intelligence Agency, 2001. Nazi War Crimes Disclosure Act, Accessed on 4 April 2020. https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/GERMAN%20INTELLIGENCE%20SERVICE%20%28WWII%29%2C%20%20VOL.%201_0003.pdf
23.The National Security Archive, George Washington university, Accessed on 4 April 2020. https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB4/docs/doc01.pdf