ციფრული ტექნოლოგიები და მათი კიბერუსაფრთხოება საარჩევნო კანონმდებლობაში შეტანილი ბოლო ცვლილებების ფონზე

ავტორი: ანდრო გოცირიძე
ორგანიზაცია: საქართველოს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის პროფესორი, კიბერუსაფრთხოების კონსულტანტი. კიბერუსაფრთხოების საგანმანათლებლო კვლევითი ცენტრის CYSEC დამფუძნებელი, თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი 2014-2017 წლებში.

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: ციფრული ტექნოლოგიები, კიბერუსაფრთხოება, თანამედროვე ტექნოლოგოები
აბსტრაქტი. დემოკრატიული საზოგადოება მოელის, რომ ნებისმიერი არჩევნები იქნება თავისუფალი, ღია, სამართლიანი და უზრუნველყოფს მოქალაქის არჩევანის ფარულობას.ციფრული ტექნოლოგიები, კომპიუტერული სისტემები და პროგრამული უზრუნველყოფა საარჩევნო პროცესის თითოეული კომპონენტის შემადგენელი ნაწილია. მათი გამოყენება არჩევნების სანდოობას, თავისუფლების ხარისხსა და მიუკერძოებლობას ზრდის, თუმცა, კიბერუსაფრთხოების პერსპექტივიდან, ნებისმიერი პროცესი, რომელიც მოიცავს ელექტრონული მოწყობილობის ან გაციფრულებული მონაცემების გამოყენებას, გარკვეულწილად, რისკის შემცველია. ცხადია, ტექნოლოგიების დანერგვა არ უნდა მოხდეს ზემოჩამოთვლილი მოთხოვნების ხარჯზე.თავდამსხმელის მოტივიდან გამომდინარე, კიბერსაფრთხეებმა შესაძლოა შეზღუდოს არჩევნების თავისუფლება, განაპირობოს დემოკრატიული პროცესისადმი ნდობის შემცირება.ბუნებრივია, კიბერდანაშაულის ზრდის ტენდენციის პირობებში, საარჩევნო პროცესების კიბერუსაფრთხოება თანამედროვე სახელმწიფოსათვის ერთ ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. სტატიაში განვიხილავთ არჩევნებში გამოყენებული ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებისას წარმოქმნილ კიბერსაფრთხეებს და კიბერუსაფრთხოების ზოგიერთ ასპექტს.

ბიბლიოგრაფია

1. Sebastian Bay, Guna Šnore, Protecting Elections: a strategic communications approach. NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2019
2. Defence Intelligence Agency. Russia Military Power - Building a Military to Support Great Power Aspirations. Report, 2017. ხელმისაწვდომია www.dia.mil/Military-Power-Publications
3. Laura Galante, Shaun Eee. Defining Russian Election Interference: An Analysis of Select 2014 to 2018 Cyber Enabled Incidents. Atlantic Councis Issue Brief. September, 2018
4. Intelligence Community Assesment. Background to “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”: The Analytic Process and Cyber Incident Attribution. ICA 2017-01D, 6 January 2017
5. ა.გოცირიძე. კიბერსაფრთხეები და მათთან ბრძოლის სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოს პერსპექტივიდან. თ.ხიდაშელი “ჰიბრიდული ომების ანატომია”-ში. გვ. 365-395. გამომცემლობა პალიტრა L.
6. Defending Digital Democracy Project. Belfer Center for Science and International Affairs. Harvard Kennedy School. The State and Local Election Cybersecurity Playbook. 2018.
7. Office of the Director of National Intelligence, Cyber Threat Intelligence Integration Center. Cyber Threats to Elections – a Lexicon. 2018