რადიოლოგია კლინიკის მართვის ციფრულ სისტემებში

ავტორი: ლაშა შარვაძე
ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: კიბერუსაფრთხოება, რადიოლოგია, მედიცინა
აბსტრაქტი. :სტატიაში აღწერილია ავტორების კვლევები კლინიკის მართვის ერთიანი ციფრული სისტემის შექმნის მიმართულებით. კვლევის მიზანია, შეიქმნას კლინიკის მართვის ისეთი ერთიანი სისტემა, რომელიც იქნება მარტივი, ერთი ფანჯრის პრინციპით, სრულად გააერთიანებს კლინიკის მართვის ყველა სისტემას ერთ გარემოში და მოახდენს მათ სრულ გაციფრულებას. პროცესების სხვადასხვა მიმართულებით გაშლის გამო, არსებულ კლინიკის მართვის სისტემებს არ აქვთ გაერთიანებული ერთ ელექტრონულ სივრცეში ყველა დაკავშირებული სტრუქტურები, პროცესები, მონაცემები და სისტემები. სისტემას გააჩნია web ინტერფეისი და მორგებულია სხვადასხვა მობილურ მოწყობილობებზე. სისტემაში გათვალისწინებულია უსაფრთხოების ფუნქციები, ისეთები როგორც პაროლის პოლიტიკები და მომხმარებლის როლების მართვა. სისტემა მუშაობს უსაფრთხო ქსელურ გარემოში. ჩატარებულია ექსპერიმენტები სატესტო გარემოში და ნაჩვენებია, რომ ახალი სისტემა ზრდის სამედიცინო სერვისების მიღების ეფექტურობას და ამცირებს მომსახურეობის დროს.

ბიბლიოგრაფია

1. Iavich, M., Sharvadze, L. (2023). The Model of the Novel One Windows Secure Clinic Management Systems. In: Hu, Z., Wang, Y., He, M. (eds) Advances in Intelligent Systems, Computer Science and Digital Economics IV. CSDEIS 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 158. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24475-9_29
2. Smith, G. (2006). Introduction to RIS and PACS. In: Dreyer, K.J., Thrall, J.H., Hirschorn, D.S., Mehta, A. (eds) PACS. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/0-387-31070-3_2
3. Bick, U., Lenzen, H. PACS: the silent revolution. Eur Radiol 9, 1152–1160 (1999). https://doi.org/10.1007/s003300050811
4. Siegel, E.L., Reiner, B. Work Flow Redesign: The Key to Success When Using PACS . J Digit Imaging 16, 164–168 (2003). https://doi.org/10.1007/s10278-002-6006-9
5. Lee, H.W., Ramayah, T. & Zakaria, N. External Factors in Hospital Information System (HIS) Adoption Model: A Case on Malaysia. J Med Syst 36, 2129–2140 (2012). https://doi.org/10.1007/s10916-011- 9675-4
6. Ahmadian, L., Khajouei, R., Nejad, S.S. et al. Prioritizing Barriers to Successful Implementation of Hospital Information Systems. J Med Syst 38, 151 (2014). https://doi.org/10.1007/s10916-014-0151-9
7. Avtandil Gagnidze, Maksim Iavich, Giorgi Iashvili, SOME ASPECTS OF POST-QUANTUM CRYPTOSYSTEMS, Eurasian Journal of Business and Management, 5(1), 2017, 16-20 DOI: 10.15604/ejbm.2017.05.01.002.
8. Iavich, M., Gnatyuk, S., Fesenko, G.: Cyber security European standards in business. Scientific and Practical Cyber Security Journal. J. 3, 36–39 (2019).