გამოწვევების დაძლევა და ეფექტური კიბერუსაფრთხოების განათლების განხორციელება საშუალო სკოლებში

ავტორი: ზურაბ ჯიშკარიანი
ორგანიზაცია: Scientific Cyber Security Association

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: კიბერუსაფრთხოების განათლება, საშუალო სკოლა, საშუალო სკოლის სასწავლო გეგმა, საგანმანათლებლო მოდელები, ბარიერები და გამოწვევები
აბსტრაქტი. დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში კიბერუსაფრთხოება სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება როგორც ადამიანებისთვის, ასევე კერძო სექტორისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის. კიბერ საფრთხეების ზრდასთან ერთად, როგორებიცაა ჰაკინგი, პირადი ინფორმაციის ქურდობა და მონაცემთა გაჟონვა, აუცილებელია ადამიანებმა იცოდნენ, როგორ დაიცვან საკუთარი თავი და ინფორმაცია ონლაინში. თუმცა, კიბერუსაფრთხოების განათლება ჯერ კიდევ არ არის ფართოდ ინტეგრირებული საშუალო სკოლების სასწავლო გეგმასთან, რის გამოც მოსწავლეები დაუცველნი არიან კიბერ საფრთხეების წინაშე. ეს კვლევითი ნაშრომი მიზნად ისახავს საშუალო სკოლებში კიბერუსაფრთხოების განათლების ამჟამინდელი მდგომარეობის შესწავლასა და ახალგაზრდა სტუდენტებისთვის კიბერუსაფრთხოების სწავლების საუკეთესო პრაქტიკისა და სტრატეგიების იდენტიფიცირებას. ნაშრომი ასევე შეისწავლის საშუალო სკოლებში კიბერუსაფრთხოების განათლების დანერგვის ბარიერებსა და გამოწვევებს და ამ კონტექსტში კიბერუსაფრთხოების განათლების გაუმჯობესების რეკომენდაციებს.

ბიბლიოგრაფია

Gitterman, A. (2004). Interactive andragogy: Principles, methods, and skills. Journal of Teaching in Social Work, 24(¾), 95-112. Retrieved from https://www.bu.edu/ssw/files/2010/11/Alex-Gitterman1.pdfMallon, M. N. (2013). Extending the learning process: Using the theory of connectivism to inspire student collaboration. CULS Proceedings, 3, 18-27. Retrieved from https://soar.wichita.edu/bitstream/handle/10057/5571/1833-6771-1-PB.pdf?sequence=1
Schell, G. P. & Janicki, T. J. (2013). Online course pedagogy and the constructivist learning model. Journal of the Southern Association for Information Systems, 1(1). Retrieved from https://dx.doi.org/10.3998/jsais.11880084.0001.104
Sobels, J. Szili, G., & Bass, D. (2015). Using constructivist teaching tools to stimulate active learning in first year environmental management undergraduates. Planet, 25(1), 21-26. Retrieved from https://doi.org/10.11120/plan.2012.00250021
Xu, W.L, Pedersen, N.L., Keller, L., Kalpouzos, G., Wang, H.X., Graff, C,. Fratiglioni, L. (2015). HHEX_23 AA Genotype Exacerbates Effect of Diabetes on Dementia and Alzheimer Disease: A Population-Based Longitudinal Study. PLOS. Retrieved from https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001853
The State of Cybersecurity Education in K-12 Schools https://cyber.org/sites/default/files/2020-06/The%20State%20of%20Cybersecurity%20Education%20in%20K-12%20Schools.pdf
CISA: Protecting Our Future: Partnering to Safeguard K-12 Organizations from Cybersecurity https://www.cisa.gov/news-events/news/cisa-releases-report-k-12-schools-help-address-evolving-cybersecurity-threats
EdTech Leadership Survey (2022): https://www.cosn.org/tools-and-resources/resource/edtech-leadership-survey-report-2022/
L. Wang, J. Yang, P. Wan Educational modules and research surveys on critical cybersecurity topics Int J Distrib Sens Netw, 16 (9) (2020), pp. 1-18 https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Educational%20modules%20and%20research%20surveys%20on%20critical%20cybersecurity%20topics&publication_year=2020&author=L.%20Wang&author=J.%20Yang&author=P.%20Wan
F. Katz Breadth vs. depth: Best practices teaching cybersecurity in a small public university The Cyber Defense Review, 3 (2) (2018), pp. 65-72 https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Breadth%20vs.%20depth%3A%20Best%20practices%20teaching%20cybersecurity%20in%20a%20small%20public%20university&publication_year=2018&author=F.%20Katz
M. Lauver Top 4 obstacles to K-12 cybersecurity https://www.securitymagazine.com/articles/97290-top-4-obstacles-to-k-12-cybersecurity
M. Coenraad, A. Pellicone, D. Jass Ketelhut, M. Cukier, J. Plane, D. Weintrop Experiencing cybersecurity one game at a time: A systematic review of cybersecurity digital games Simulation & Gaming, 51 (5) (2020), pp. 586-611 https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Experiencing%20cybersecurity%20one%20game%20at%20a%20time%3A%20A%20systematic%20review%20of%20cybersecurity%20digital%20games&publication_year=2020&author=M.%20Coenraad&author=A.%20Pellicone&author=D.%20Jass%20Ketelhut&author=M.%20Cukier&author=J.%20Plane&author=D.%20Weintrop